Mäklargårdens integritetspolicy enligt GDPR

Din integritet är viktig för oss, därför har vi upprättat denna integritetspolicy med
övergripande information om hur vi hanterar och skyddar dina uppgifter, samt dina
rättigheter att få del av dem eller begära rättelse av felaktigheter.

Personuppgiftsansvarig

Inom Mäklargården är det de/t lokalkontor som du har en relation med som är
personuppgiftsansvarig/a.
Mäklargården är uppdelat på olika bolag och denna policy gäller för alla bolag som går
under varumärket Mäklargården.

Vilken information samlar vi in?

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika
sätt. Till exempel när du anlitar en oss för försäljning av din bostad, anmäler dig till en
visning, besöker vår hemsida eller är i kontakt med oss på annat sätt. Vi kan även komma
att samla in information från tredje part, exempelvis ägarinformation från Lantmäteriet,
bostadsrättsföreningen eller kompletterande av adressuppgifter från Eniro och Hitta.se.
Vilken information vi väljer att samla in om dig beror på hur och varför vår kontakt har
uppstått. Exempel på personuppgifter är:

 • Person- och kontaktinformation såsom namn, personnummer, e-postadress,
  mobiltelefonnummer och adress
 • Konto- och betalningsuppgifter för köpare och säljare
 • Enhetsinformation såsom ip-adress, språkinställningar och webbläsarinställningar

Vad är syftet med insamlingen och sparandet av uppgifterna?

Huvudsakliga syftet är för att kunna erbjuda dig en fastighetsmäklartjänst, d v s genomföra
en bostadsaffär, eller utföra en värdering, fullfölja avtal eller erbjuda tilläggstjänster,
värdebevakning, bostadsbevakning eller hantera deltagande i tävling eller annan aktivitet.

Vilken grund har vi för sparandet av uppgifterna?

Det finns olika grunder för att spara personuppgifter, primärt är det nedanstående som
berör relationen mellan oss och dig som kund:

 • Samtycke; då du själv samtyckt till att vi sparar uppgifter.
 • Avtal; då vi har ett avtal med dig som kräver personuppgifter t ex ett köpekontrakt.
 • Lagkrav; t ex måste vi arkivera uppgifter från en genomförd bostadsaffär i 10 år enligt
  Fastighetsmäklarlagen. Även Bokföringslagen och Lag om åtgärder mot penningtvätt
  och finansiering av terrorism.
 • Berättigat intresse; då intresset för oss att kontakta dig väger tyngre än ditt intresse av
  skydd av personuppgifter, t ex spara telefonnummer eller mailadress för att följa upp
  ditt besök på en visning.

Delar vi uppgifterna med någon?

När vi utför tjänster och uppfyller avtal måste vi ibland lämna ut uppgifter om dig.
Exempelvis behöver vi lämna ut uppgifter om dig till bostadsrättsföreningen om det gäller
en försäljning/köp av bostadsrätt, till fotoföretag inför fotografering av bostaden, till
Hemnet/Blocket/HittaHem för annonsering av bostaden, till tryckeri för producering av
marknadsföringsmaterial etc. Personuppgifter kan även överföras mellan lokalkontoren
via vårt gemensamma mäklarsystem.

Om Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) begär in uppgifter och handlingar vid tillsyn av
mäklaren/mäklartjänsten är vi enligt lag skyldiga att lämna ut dessa. Personuppgifter kan
därför även komma att lämnas ut till FMI eller till mäklares försäkringsbolag vid prövning
av ett försäkringsärende. Detsamma gäller vid prövning mellan konsument och mäklare i
Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd (FRN).

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Personuppgifter lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras
ovan. Det kan vara så länge som det är nödvändigt för att kunna utföra det vi lovat dig
enligt våra avtal eller andra åtaganden. Det kan även vara så länge det krävs enligt lag
eller myndighetsbeslut.
Exempel på de vanligaste lagringstiderna:

 • Administration och skyldigheter kring bostadsförmedling: tio år från undertecknande
  av köpeavtalet enligt Fastighetsmäklarlagen som hänvisar till Preskriptionslagen.
 • Åtgärder för att förhindra, upptäcka och utreda penningtvätt, terroristfinansiering och
  bedrägeri: minst fem år efter avslutad affärsförbindelse eller genomförd enskild
  transaktion
 • Bokföringsändamål: sju år från utgången av relevant räkenskapsår
 • Direktmarknadsföring: 3 månader från tillträdet

Dina rättigheter

Oavsett vilken information vi har sparat om dig ska du alltid kunna ha kontroll över dina
egna uppgifter. Därför har du enligt gällande dataskyddslagstiftning tillgång till följande
rättigheter.

 • Rätt till tillgång (”registerutdrag”). Du kan begära utdrag över registrerade
  personuppgifter och verifiera den informationen vi har om dig
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att få felaktig eller icke-komplett information om dig själv
  korrigerad
 • Rätt att bli raderad. Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade. Om
  uppgifterna är sparade p.g.a. en lagstiftad skyldighet har du dock inte rätt att kräva att
  dessa raderas
 • Rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på
  ett samtycke från dig eller för att fullgöra ett avtal med dig kan du ha rätt att begära att
  få ut uppgifterna i ett maskinläsbart format, i syfte att återanvända dom hos ett annat
  företag. Det gäller främst uppgifter som du själv lämnat till oss.
 • Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att slippa
  direktmarknadsföring och att invända mot sådan behandling av personuppgifter som
  bygger på en intresseavvägning (berättigat intresse). För de fall vi använder berättigat
  intresse/intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att
  invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter
  en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella
  behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. Om du
  invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina
  personuppgifter för det ändamålet.
 • Rätt att begränsa behandling av personuppgifter. Du har rätt att begränsa
  behandlingen av dina personuppgifter om du exempelvis anser att dom inte är korrekta

Om du har klagomål på vår behandling

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du
rätt att lämna dessa till landets tillsynsmyndighet. I Sverige är det Datainspektionen som
ansvarar för uppföljning och tillsyn på den svenska marknaden. Telefon: 08-657 61 00, Epost:
datainspektionen@datainspektionen.se
Om du har frågor eller synpunkter på denna integritetspolicy eller vill använda någon/ra
av dina rättigheter är du välkommen att vända dig till respektive lokalkontor:
Mäklargården Simrishamn
Telefon: 0414-102
e-post: simrishamn@maklargarden.se
Mäklargården Tomelilla
Telefon: 0417-122 11
e-post: tomelilla@maklargarden.se
Mäklargården Helsingborg
Telefon: 042-26 06 43
e-post: helsingborg@maklargarden.se

Hur är det med cookies och liknande tekniker?

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att förbättra din upplevelse av
våra tjänster. Vissa tjänster kräver till och med cookies för att fungera som de ska.